Vidéos


Surya Namaskara A

Surya Namaskara B

Prasarita Padottanasana D

Urdhva Kukkutasana


Demonstration d’Ashtanga yoga, le 16/09/2012